นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล

1. บทนำ

1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HotPlay ที่ดำเนินการโดย HotPlay (Thailand) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า  “HotPlay”, “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) HotPlay จะรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่ได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติม (หากมี)  (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของ HotPlay และเว็บไซต์ HotPlay ของเรา (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเกม เว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริการ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “นโยบาย”)

แพลตฟอร์มของบริษัทอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังหรือเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลภายนอก หากท่านกดตามลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้นๆ ส่วนบุคคล

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่วนบุคคล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

1.3 หากท่านไม่ยินยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราขอให้ท่านยุติการใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราจะ/อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้:

ปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านอาจให้ข้อมูลประจำตัวผ่านทางการลงทะเบียน/สมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม ค้นหาบริการของเราตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เข้าร่วมพูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล แพลตฟอร์ม หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจใดๆ ที่เราเป็นผู้จัดขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอก (เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มอื่นที่ท่านเป็นสมาชิกหรือเข้าใช้งาน ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น) 

ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรงบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นข้างต้นให้ท่านทราบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น และบริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เว้นแต่จะบริษัทสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอมได้

3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลประจำตัวได้แก่: ชื่อ; ที่อยู่อีเมล; หมายเลขโทรศัพท์; ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการของเรา 

3.2 รายละเอียดความต้องการและข้อคิดเห็นของท่านต่อแพลตฟอร์มของบริษัท ตลอดจนบันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม เช่น โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนาและการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดขึ้น

3.3 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเตอร์เน็ต 

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ แล้วแต่กรณี  โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแต่ละวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ / กิจกรรม ประเภทของข้อมูล อำนาจตามกฎหมายในการประมวลผล รวมถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การยืนยันตัวตนหรือระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราในการให้ข้อมูล จัดหาเนื้อหา และบริการแก่ท่านนอกจากนี้ ยังช่วยให้เราสามารถแยกแยะตัวตนของท่านจากผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น ๆ
 • เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับเรา และพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน
 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลโซเชี่ยลมีเดีย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับการความปลอดภัยของเครือข่ายและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับเรา
 • ปรับปรุงการให้บริการ
 • เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการ เช่น การตรวจสอบประวัติเพื่อการจัดหาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อมาสร้างสถิติ
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน
 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลโซเชี่ยลมีเดีย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อพัฒนาบริการของเรา
 • การสื่อสารเกี่ยวกับภาระและนโยบายของเรา เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับภาระผูกพันของท่านต่อเราและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเงื่อนไข หรือนโยบายของเรา
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเราและท่าน (เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน)
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลโซเชี่ยลมีเดีย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับภาระผูกพันของท่านต่อเรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบาย)
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา
 • การโต้ตอบแก้ไขปัญหา
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในบริการของเรา เพื่อจัดการการทำงานแบบโต้ตอบ (Interactive) ของแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลโซเชี่ยลมีเดีย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ช่วยท่านแก้ไขปัญหา)
 • ปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์ม
 • เพื่อจัดการและปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มของเราและการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบการบำรุงรักษาระบบการสนับสนุนการรายงานและการโฮสต์ข้อมูล)
 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับการให้บริการของเรา การให้บริการด้านการบริหารและไอทีความปลอดภัยของเครือข่ายและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา

ทั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบ อีกทั้ง เราจะขอความยินยอมเมื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย 

5. การคุ้มครองและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างสมบูรณ์

5.2 ในกรณีที่เราหรือท่านได้กำหนดรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

5.3 เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6. HotPlay เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา

ผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์เพื่อ วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ  และศูนย์ข้อมูล 

7. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

เว็บไซต์และเกมของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของท่าน (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของท่าน) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานบริการของเราโดยท่าน สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของท่านเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล

8. HotPlay จะส่งข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของท่านอาจถูกส่งไปจัดเก็บที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากเรา ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลในราชอาณาจักรไทยซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ HotPlay จะทำการส่งข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้ของแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาประมวลผล
1.
ข้อมูลประจำตัว
ห้า (5) ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้แพลตฟอร์มของบริษัท
2.
รายละเอียดความต้องการและข้อคิดเห็นของท่านต่อแพลตฟอร์มของบริษัท
ห้า (5) ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้แพลตฟอร์มของบริษัท
3.
ข้อมูลทางเทคนิค
ห้า (5) ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้แพลตฟอร์มของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากเราจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

10. สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบาย/หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และในกรณีท่านมีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์  

10.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล: ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ 

10.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่เป็นปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

10.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ 

10.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

10.5 สิทธิในการคัดค้านประมวลผลข้อมูล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

10.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

10.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทตามรูปแบบที่เรากำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น และในบางกรณีการถอนความยินยอมของท่านดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้แพลตฟอร์มของเรา  เช่น ไม่ได้รับการแจ้งสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสารหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้อีกต่อไป เป็นต้น ดังนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งการถอนความยินยอมของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมดังกล่าวเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าท่านยังคงประสงค์ที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวอีกหรือไม่

10.8 สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะกรรมการ/สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางเราขอเรียนชี้แจงว่าการใช้สิทธิต่างๆ ของท่านอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นทีเราอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธ คำขอข้างต้น เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่เราได้กำหนดไว้  และเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายในสามสิบ (30) วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

11. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น

11.1 ข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้ดีกว่าข้อกำหนดอื่นใดที่มีข้อความขัดกันในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลนี้

11.2 การโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากท่าน ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยอุปกรณ์ และท่านมีสิทธิที่จะขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้ หากท่านต้องการให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลอื่นใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แจ้งบุคคลนั้นแล้ว และโปรดทราบว่าเราจะโอนข้อมูลของท่านได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้อื่นแล้ว และเราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นได้ (เช่น กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น)

11.3 การขอลบข้อมูล

ท่านอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. กรณีที่ท่านเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป;
 2. กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และไม่มีมูลเหตุอื่นใดที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาประมวลผลได้อีก;
 3. กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และท่านคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเราหรือไม่
 4. กรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจับฉลาดชิงโชค; หรือ
 5. กรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมาย

กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่ท่านสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าท่านมีสิทธิในการร้องขอลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของท่าน

11.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่ท่าน หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษี และกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี ในกรณีที่ท่านร้องขอการลบข้อมูล และเราเห็นว่าคำร้องขอของท่านมีเหตุผลเพียงพอ เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกำหนดเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากท่าน หรืออาจแจ้งให้ท่านทราบหากต้องการใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้น

 

11.5 การคัดค้านการรวบรวมข้อมูลและการทำการตลาดแบบตรง

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ และข้อความทางการตลาด รวมถึงกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นั้น และเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นั้น กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่ท่านสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าท่านมีสิทธิในการคัดค้านดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย

11.6 ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ:

 1. ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้อง และเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่;
 2. เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่ท่านต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้น;
 3. เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป แต่ท่านต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ
 4. ท่านได้ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และท่านต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

11.7 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลออกนอก EU

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนย้ายออกนอก EU โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีข้อผูกพันในการรักษาความลับ และเราจะเตรียมมาตรการ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้

11.8 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งพำนักอยู่ใน EU เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลจากผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เกมหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่พำนักอยู่ใน EU โดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU

12. สื่อทางการตลาด

เราและคู่ค้าของเราอาจส่งข้อมูลทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ บริการข้อความสั้น (SMS) อีเมล และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความอื่นๆ (“สื่อทางการตลาด”) ให้แก่ท่าน และ/หรือ บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือตัวแทนผู้ปกครอง ในกรณีที่ท่านตกลงสมัครเป็นสมาชิกในรายชื่อผู้ติดต่อ และ/หรือยินยอมรับสื่อทางการตลาดและสื่อเพื่อการส่งเสริมการขายต่างๆ จากเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการส่งสื่อทางการตลาดดังกล่าวได้ตามรูปแบบและช่องทางที่เรากำหนดไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว เราจะยังคงสามารถส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายได้ต่อไป

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่เราได้ทำการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงใดๆกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว

14. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ตลอดจนส่งข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทดำเนินการ กรุณาติดต่อมาที่ info@hotplay.games หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-150-0577 หรือ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท 659 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260